ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อสั่งการ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-190  ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

 

แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่านทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

1.มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1xpaRkkEv524ZidvGuAAkg8wrmNmZ_Tkw

 

2.สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=14A36N673NczGhRF_u24H3so6b4oL0OaR

 

3.มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการ และให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1RFJmdi8GHSZGAzeA7ZU2olWyK4h61coZ

 

4.ประกาศนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1lS99bOcGocvYgS2GvjFv1alhNrB_vTIx

 

5.แนวทางการบริหารความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1e4XOh9-vacauzLGuiZ6-9Xo7Frf1QE0l

 

6.การดำเนินการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือน พฤษภาคม 2563 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1egutIEa8_MGlS0wQEv1K0i1dhy1oc9Wn