ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรแผนที่ -เข็มทิศ

ด้วย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรแผนที่ - เข็มทิศ จำนวน 1 รุ่น ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการ,ุกเสือ ยุวกาชาด และ กิจกรรมเยาวชน จังหวัดเชียงราย 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ นายศรีธร ปัญญาบุญ โทร 0805013310