รวมเอกสารประจำเดือน เมษายน 2563

ข้อสั่งการ ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)

แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่านทราบ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1vhvQag-2tcYmGKQOP7er2NW65MsvXJwk

 

2.มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1wInc6AsyspWWv-5Jc6o88FsFuXn7Jhmw

 

3.สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับทุกจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>https://drive.google.com/open?id=1UF6KgYfGYpzmPQ2RUY4y3JYkngLJBbxi

 

4.ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1jNrJJl45-6JFD13imb6CAFOlBVz-A1xU

 

5.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1Rvuri0hdWrGbuNwQmRGm4rj5EelnIkAx

 

6.ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=18FR2LPdbaw8SBP42oQ4UFI1zL7ubE9hE

 

7.มาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1wRdT_bhsIwbpy4GnHMiUZA7c-3qy72-0