รวมเอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์สำหรับ ครู กศน.อำเภอเวียงป่าเป้า

enlightenedประจำเดือน เมษายน 2563enlightened

 

1.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1hXyVHDFK90eJ6ZyvRIWkOW1rx4UvFWV6

 

2.การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1cOQLrLojGPjmHKgClPH-hRcy6ea--4wV

 

3.การใช้ตราสัญลักษณ์ แบรด์ กศน. สำหรับผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ของสำนักงาน กศน.

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1hpmLLiGSTlj86b0s5QhZi9sDb5GwLFeC

 

4.แจ้งเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1M09ShSjGA49sSGvnZKhX8hhwkc-6zhD-

 

5.ขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 1/2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1bEkvnj1LtTUzk8uFkIaStEhvUCicLYP4