heartรวมข่าวแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักศึกษา กศน. ผู้สนใจheart

 

วัตถุประสงค์
              
1. เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อ
                  2. เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตนเองไห้เข้ากับการเรียนในแต่ละสาขาวิชา และวางแผนทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม


 

1.การศึกษาต่อชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>https://drive.google.com/open?id=1wqvXmbcdd7HB2BsF6qhTZgokFvTjTJcr

 

 

 

 

หัวข้อข่าวโดย: นางสาวมณฑกัญจน์ คงสำราญ นักวิชาการศึกษา